DÜNYA HELAL VAKFI SENEDİ

VAKFIN ADI

Madde 1-Vakfın adı Dünya Helal Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2-Vakfın Merkezi Tekstilkent A-25 Blok No:53 Esenler/İstanbul’ dur.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI

Madde 3- Vakfın amacı;

 1. Türkiye ve Dünyada ortak helal standardı uygulaması ve belgelendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,
 2. Gıda maddeleri, kozmetikler, ilaçlar ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüketicilerin kullanabileceği bütün ihtiyaç maddeleri ile ilgili İslami kriter ve standartlar belirlemek,
 3. İnsanların kullandığı bütün gıda ve ihtiyaç maddelerinin inancı bakımından serbest olup olmadığı, sağlık bakımından temizlik ve fayda taşıyıp taşımadığı gibi hususlarda “bilinçli insan ve bilinçli toplum” yetiştirilmesi konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapmak, projeler üretmek,
 4. Kişilere, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlara, Hükümet ve Parlamento organlarına bu hususta danışmanlık yapmak ve üretilen projeleri ve önerileri sunmak, “gıda ve ihtiyaç maddeleri” hakkında duyarlılık ve bilinç kazandıracak çalışmalarda bulunmak,
 5. Gıda maddeleri, ilaçlar, temizlik ve kozmetik ürünleri ve diğer ihtiyaç maddelerinin kontrol ve denetimini yapan kurum ve kuruluşlara, şahıs ve ekiplere bu hususta projeler ve öneriler sunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4- Vakıf, amacına ulaşmak için şu çalışmaları yapar;

 1. Ülkemizde gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri ile ilaç ve sağlıkta kullanılan diğer maddelerin niteliği, içeriği ve kazandırıp kaybettirdikleri bakımından bilinçlenme ya da bilinçlenmeye engel olma ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları araştırmak, belirlemek, elde ettiği sonuçları kamuoyuna, ilgili kişilere ve mercilere duyurmak,
 2. “Gıda”, “ilaç”, “sağlık malzemeleri”, “temizlik ürünleri”, “kozmetik mamulleri”, “helal”, “haram”, “beslenme”, “ihtiyaç maddeleri” vb. konularda bilimsel ve akademik inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, müdahil olmak, etkilemek ve sonuçları kamuoyuna ve ilgililere duyurmak,
 3. Vakfın amacına uygun olarak radyo ve televizyon programları hazırlamak; eğitici ve tanıtıcı oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, her türlü toplantı ve gösteriler yapmak; konserler düzenlemek, tiyatrolar oynatmak, sinema filmleri yapmak, sergiler açmak, yayınevleri kurmak, kitap, gazete, dergi, broşür gibi görsel ve yazılı yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, her türlü kampanyalar tertip etmek, okuma odaları, kültür ve sanat evleri ile kurslar ve okullar açmak. Bu çalışmalarını başka kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği içinde gerçekleştirerek ortak etkinlikler biçiminde de sürdürmek. Yine bu hususta, yasal yolları izleyip gerekli işlemleri tamamlayarak yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, benzer veya ortak çalışmalarda bulunmak,
 4. Kanuni gereklerini yerine getirerek ve gerekli izinleri alarak, Helal Gıda, Gıda Kontrol, Denetim ve Genetik Araştırma gibi faaliyet alanına giren konularda, Meslek Liseleri açmak, Üniversite kurmak, Enstitü kurmak, laboratuarlar, test ve tahlil merkezleri, inceleme ve denetim birimleri kurmak, denetçi yetiştirmek,
 5. Temel amaçlarını gerçekleştirmek için yürüttüğü çalışmalardan ayrı olarak, sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve fuarlar düzenlemek; yaz okulları, kamplar, aşevleri, tesisler açıp işletmek,
 6. Gerekli izinleri alarak bakım ve dinlenme evleri, sağlık birimi ile iş atölyeleri açmak, çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, ayrıca yazılı, sesli ve görsel yayınlar hazırlamak ve her türlü basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 7. Her yıl “Gıda Ödülü”, “İçecek Ödülü”, “Temizlik Ödülü”, “İlaç Ödülü”, “Temizlik Malzemesi Ödülü”, “İhtiyaç Maddeleri Ödülü” gibi ödüller vermek. Ödüllere hak kazananların tespitinde referans olması amacıyla, her türlü bilgiyle zenginleştirilmiş dosyalama, arşiv ve biyografi çalışmaları yapmak,
 8. Gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünleri, ilaç ve diğer sağlık malzemeleri üreticilerinin ürünleri için “Helal Sertifikası” verilmesini sağlamak için kamuoyu oluşturmak, yasal düzenlemeler yapılması için yetkili mercilere öneriler ve projeler sunmak, çalışmalar yapmak, sertifika kurumlarının çalışmalarını organize ederek, Helal Sertifikanın yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,
 9. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Vakıf amaçları kapsamında belirlenecek ve plânlanacak olan her türlü faaliyette bulunmaktır.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 5- Teknik incelemeler sonucu şartları uyan ürünlere ‘’Helal Sertifikası’’ vermek, taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 55.000,00.-TL dir.

 1. Hüseyin Böyüközer
5.000,00.-TL 13.Alptekin Cihangir İşbilir 500,00.-TL
 1. Mustafa Coşkun
5.000,00.-TL 14. Nuh Saral 500,00.-TL
 1. Hakkı Aygün
5.000,00.-TL 15. Ali Kurt 500,00.-TL
 1. Ali Kaygısız
5.000,00.-TL 16. Ömer Böyüközer 500,00.-TL
 1. Mehmed Zahid Böyüközer
5.000,00.-TL 17. Suat Sezer 500,00.-TL
 1. Ersin Taştan
5.000,00.-TL 18. Hüseyin Öztürk 500,00.-TL
 1. Orhan Savaş
5.000,00.-TL 19. Günay Kaya 500,00.-TL
 1. Mahmut Celal Terzi
5.000,00.-TL 20. Hasan Türkyılmaz 500,00.-TL
 1. Harun Yiğittürk  
5.000,00.-TL 21. Murat Böyüközer 1.000,00.-TL
 1. Musa Egemen Namlı
1.000,00.-TL 22.Abdulvehap Hayreddin İşbilir 500.00.-TL
 1. Fatih Kalender
1.000,00.-TL 23. Tunç Cengiz 500,00.-TL
 1. Sadettin Ekinci
1.000,00.-TL 24. Kerem Böyüközer 1.000,00.-TL

Vakfetmişlerdir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 7- Vakfın organları;

Mütevelli Heyeti

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan 24 gerçek kişidir. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun ya da mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla üye seçilir.  

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9-Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,

 1. b) Denetim kurulunu seçmek,
 2. c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 3. d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
  e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
  f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 4. g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 5. h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemektir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet üyeleri elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle ve gündemi belirtilerek toplantıya çağrılır. Mütevelli heyet üyelerinden herhangi birisinin önerisi ile toplantıda başka bir gündem de konuşulup karara bağlanabilir.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 2 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılabilir.

Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 
 4. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
  I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

  VAKFIN TEMSİLİ

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu adına başkan temsil eder. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI

Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği’ne devredilir. Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı  ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI

Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

     1. Hüseyin Böyüközer
     2. Hakkı Aygün
     3. Ali Kaygısız
     4. Mustafa Coşkun
     5. Mehmed Zahid Böyüközer
     6. Ersin Taştan
     7. Orhan Savaş
     8. Mahmut Celal Terzi
     9. Harun Yiğittürk
     10. Musa Egemen Namlı
     11. Fatih Kalender
     12. Sadettin Ekinci
     13. Alptekin Cihangir İşbilir
     14. Nuh Saral
     15. Ali Kurt
     16. Ömer Böyüközer
     17. Suat Sezer
     18. Hüseyin Öztürk
     19. Günay Kaya
     20. Hasan Türkyılmaz
     21. Murat Böyüközer
     22. Abdulvehap Hayreddin İşbilir
     23. Tunç Cengiz
     24. Kerem Böyüközer

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

1- Hüseyin BÖYÜKÖZER- Başkan

2- Hakkı AYGÜN – Başkan Yardımcısı

3- Ali KAYGISIZ- Genel Sekreter

4- Mustafa COŞKUN- Muhasip Üye

5- Mahmut Celal TERZİ- Üye

6- Harun YİĞİTTÜRK- Üye

7- Mehmed Zahid BÖYÜKÖZER- Üye

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.
Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Hakkı AYGÜN yetkilendirilmiştir.