BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Dünya Helal Vakfı tarafından kurulan ve Yükseköğretim Genel Kurulunun ../../20.. tarih ve … sayılı Kararı ile kamu tüzel kişiliği kazanmış olan Darul Helal Medresesi Meslek Yüksekokulunun kuruluş, işleyiş, gözetim ve denetimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; 4702 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek-2 nci maddesine uygun olarak; Meslek Yüksekokulunda, akademik ve idari birimlerin oluşturulmasını, işleyişini, akademik ve idari personelin seçilme ve atama yöntemlerini, görev, sorumluluk ve haklarını, denetimlerini ve Meslek Yüksekokulu mensuplarının disiplin ve sicil işlemlerini, mali konuları ve Meslek Yüksekokulu ile ilgili diğer işlemleri düzenlemektir.

Dayanak
Madde 3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4702 sayılı Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddeleri ile değişik 3 üncü ve ek-2 nci maddeleri hükümleri ve Yükseköğretim Genel Kurulunun ../../20.. tarih ve … sayılı Darul Helal Medresesi Meslek Yüksekokulunun kuruluş kararı ve Vakıf Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği hükümleri bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını oluşturur.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte adı geçen;
a) Vakıf/Kurucu Vakıf : Dünya Helal Vakfını,
b) Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu: Darul Helal Medresesi Meslek Yüksekokulunu,
c) Mütevelli Heyet : Darul Helal Medresesi Meslek Yüksekokulu, Mütevelli Heyetini,
d) Başkan : Darul Helal Medresesi Meslek Yüksekokulu, Mütevelli Heyet Başkanını,
e) Müdür : Darul Helal Medresesi Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
f) Yüksekokul Kurulu : Darul Helal Medresesi Meslek Yüksekokul Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu : Darul Helal Medresesi Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
h) Genel Sekreter : Darul Helal Medresesi Meslek Yüksekokulu Sekreterini,
ı) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) : Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

Madde 5- Yüksekokulun en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, GÜLKENT Meslek Yüksekokulunun tüzel kişiliğini temsil eder.

Mütevelli Heyet; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen koşullara uygun, Devlet memuru olma niteliklerine sahip, en az üçte ikisi yükseköğretim görmüş adaylar arasından seçilir, en az yedi üyeden oluşur. Okul Müdürü Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi 4 yıldır.

Bir Mütevelli Heyet üyesinin görev süresi bitmeden görevden alınabilmesi için Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının yarısından bir fazlasının öneri lehinde oy vermesi gerekir.

Müdür, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantılara ve oylamalara katılamaz, aynı zamanda “başkan” seçilemez.

Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez. Müdür dışındaki yüksekokul mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları Mütevelli Heyette görev alabilirler. Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından seçilmelerine müteakip bir ay içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Mütevelli Heyetin oluşumunda yapılan değişiklikler de aynı şekilde bildirilir.

Mütevelli Heyet yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Kararlar, Mütevelli Heyet üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Mütevelli Heyet dört üyenin yazılı isteği ve/veya Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Mütevelli Heyet üyelerinden biri yapar.

Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri

Madde 6

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun hükümleri çerçevesinde Yüksekokulun yönetimi ile ilgili koşulları ve standartları belirlemek, Yüksekokulda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

b) Yükseköğretim Kurulunun görüşünü almak koşulu ile uygun gördüğü şartlar çerçevesinde üç yıl süre ile bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre Müdürü tayin etmek ve gerek görülmesi halinde aynı esaslar çerçevesinde görevden almak,

c) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan ve tamamlayıcı nitelikte bulunan yönetmelik ve yönergeleri çıkarmak. Yüksekokul organlarınca hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını incelemek ve karara bağlamak,

d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince yüksekokulun hazırlık programı ve okulları, meslek yüksekokulunun uygulama ve araştırma merkezlerinin, teknoparklarının, akademik birimlerinin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki Yüksekokul Kurulu önerisini incelemek, bunların uygun bulunması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,

e) Müdür tarafından hazırlanan Yüksekokulun bütçesini onaylamak ve uygulamalarını izlemek,

f) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerinin ödeme miktarlarını, şekil ve zamanlarını tespit etmek,

g) Yüksekokula alınacak öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını belirleyerek, Yükseköğretim Kuruluna önermek,

h) Yüksekokulu, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, yurtiçi ve yurtdışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak işbirliği ilkelerini saptamak ve işleyişini denetlemek, bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanı ve öğrenci mübadelesi gibi geniş kapsamlı anlaşma ve protokolleri hazırlayarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunmak,

i) Mütevelli Heyet yedi kişiden az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağı, Devlet memuru olabilme ve yükseköğrenim görmüş olma şartlarının yanında, başka niteliklerin aranıp aranmayacağına ilişkin kararları ve seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya değiştirilen başkan ve üyelerini Yükseköğretim Kuruluna en geç bir ay içinde bildirmek,

j) Mütevelli Heyet yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Müdür ve Yüksekokulun diğer organlarına devredebilir,

k) Vakıf tarafından hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri de yürütür.

Başkan

Madde 7- Başkan, Yüksekokulun Başkanı olarak Yüksekokulun tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet üyeleri arasından dört yıl için bir başkan seçilir. Başkan, üyeler arasından bir başkan vekili atar. Bir üyenin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle ayrılması halinde yerini alacak yeni üyeler, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Mütevelli Heyet üyelerinin yenilenmesi ve üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınabilmesi için gerekli düzenlemeleri yaparak ilan eder.

Başkan vekillerinin görev süresi başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Süreleri biten Başkan ve başkan vekilleri yeniden görevlendirilebilirler.

Akademik Organlar

Madde 8- Yüksekokuldaki akademik organlar, Devlet meslek yüksekokullarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir.

Yüksekokulun organları; Müdür, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

Madde 9- Müdür, Yüksekokulun yürütme organının başıdır. Müdür, Mütevelli Heyet tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle üç yıl süreyle atanır. Müdür kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevlerle Mütevelli Heyetin ve bu Yönetmeliğin kendisine verdiği görevleri ve yetkileri yerine getirir. Müdür, Yükseköğretim Kurulunun görüşünü de almak koşuluyla Mütevelli Heyet kararı ile görevden alınabilir.

Mütevelli Heyet, Müdürün önereceği kadrolu öğretim elemanları arasından en çok 3 kişiyi akademik ve idari konularda görevlendirmek üzere Müdür Yardımcısı olarak üç yıllığına atar. Müdür Yardımcıları, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile görevlerinden alınabilir. Müdür, görev başında olmadığı süre içerisinde yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür atanır.

Yüksekokula atanacak Müdür ve Müdür Yardımcıları için Devlet meslek yüksekokullarında aranan atanma şartlarına ek olarak Mütevelli Heyetin gerekli gördüğü ve sözleşmede belirtilen diğer şartlar da aranır.

Müdürün Görevleri

Madde 10

a) Mütevelli Heyetin idari, mali ve diğer konularda alacağı kararları uygulamak,

b) Yüksekokul Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve bu kurulların önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

Mütevelli Heyetle Yükseköğretim Kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak,

e) Yüksekokula bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

f) Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde yüksekokulun eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,

g) Yüksekokulun yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını eğitim ve öğretim işbirliği içinde olduğu kurumların, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak,

h) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali uygulamaları Başkanın denetiminde yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,

i) Gerekli görüldüğü hallerde, yüksekokulu oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görevlerine son vermek, görev yerlerini değiştirmek ve yeni görevler vermek konularında Mütevelli Heyete öneride bulunmak,

j) Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

k) Yüksekokul ile ilgili sorunları Mütevelli Heyet toplantılarına götürmek,

l) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11- Müdür yukarıda belirtilen görevlerin yanı sıra;

a) Yüksekokulun akademik itibarını, imajını ve prestijini, Yüksekokulun üstlenmiş olduğu misyon, vizyon ve kalite hedefleri doğrultusunda korumak ve yükseltmekten,

b) Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin gerçekçi bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden,

c) Öğrencilere gerekli sosyal ve kültürel hizmetlerin sağlanmasından,

d) Öğrencilerin kaliteli, bilimsel, çağdaş ve huzurlu bir yüksekokul ortamında özgür, bağımsız yaratıcılığı ve bilimsel öğretimi özendirici dinamik ve kaliteli bir eğitim görmelerinin ve bunların devamlılığının sağlanmasından ve korunmasından,

e) Eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin Devlet Kalkınma Plan, İlke ve Hedefleri doğrultusunda yürütülmesinden,

f) Bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Yüksekokul Kurulu

Madde 12- Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Yüksekokulu oluşturan bölüm veya program başkanları ile Yüksekokulda görevli öğretim elemanları arasından öğretim elemanları tarafından seçilen üç temsilciden oluşur.

Yüksekokul Kurulu yılda en az dört kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul Kurulunu toplantıya çağırır. Yüksekokul Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Yüksekokul Kurulunun Görevleri

Madde 13

a) Yüksekokulun eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın ile ilgili faaliyetlerini görüşmek, karara bağlamak ve Mütevelli Heyete sunmak,

b) Yüksekokul ile ilgili kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya bununla ilgili görüş bildirmek,

c) Yüksekokulun tüm bölümlerinin ders programlarını, program içeriklerini ve kredi saatlerini belirleyerek Müdürlüğe sunmak,

d) Yüksekokulda açılacak ve kapatılacak bölüm ve programlarla ilgili Yükseköğretim Kuruluna sunulması için Mütevelli Heyete rapor hazırlamak,

e) Mütevelli Heyet onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan yüksekokul ve yüksekokulun birimleriyle ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

f) Yüksekokulun yıllık akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak,

g) Yönetim Kuruluna üye seçmek,

h) Kanun ve bu Yönetmelikle kendisine verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu

Madde 14- Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ile Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim elemanından oluşur.

Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Müdür Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna katılabilirler. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreteri yapar.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 15- İdari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ durumundaki Yönetim Kurulu;

a) Mütevelli Heyet kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Müdüre görüş bildirmek ve öneriler hazırlamak,

b) Faaliyet plan ve programların uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini düzenlemek,

c) Yüksekokulda bölümler arası geçişlerin koşullarını ve kontenjanlarını belirlemek,

d) Yatay geçiş koşul ve kontenjanlarını saptamak ve karara bağlamak,

e) Yüksekokulda açılacak burslu eğitim kontenjanlarını ve koşullarını belirlemek,

f) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmenin gereklerini karara bağlamak,

g) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16/09/2002 tarihli toplantısında alınan kararlar çerçevesinde; Yüksekokula herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans ve önlisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin, her iki yükseköğretim kurumunun alacağı Senato ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda özel öğrenci kabul etmek,

h) Yüksekokulun bu Yönetmeliğinde öngörülen, Mütevelli Heyet veya Müdür tarafından verilen yönetim ve disiplin konularındaki diğer görevleri yerine getirmektir.

Bölüm/Program Başkanı

Madde 16- Bölümün tam zamanlı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe üç yıllığına atanır. Süresi biten bölüm başkanı yeniden atanabilir. Müdür önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile görevlerinden alınabilir.

Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim ve öğretimi, raştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim Elemanları

Madde 17- Öğretim elemanlarının seçimi ve görevlendirilmeleri yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uyularak, Mütevelli Heyet tarafından yapılır.

Öğretim elemanları; Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman ve diğer eğitim öğretim faaliyetlerinde görev yapan akademik personeli kapsar.

Tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları bir (1) yıl süreli olmak üzere Müdürün önerisi ve Başkanın onayı ile atanır.

Kısmi zamanlı öğretim elemanlarının görev süreleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Öğretim elemanlarının atanmalarında devlet meslek yüksekokullarındaki aranan şartlara ilave olarak, Yüksekokulun gerekli gördüğü diğer şartlar da aranabilir. Öğretim elemanlarının temin ve atanmasında iş hayatındaki tecrübe ve deneyimleri de göz önünde bulundurulur.

Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları, öncelikle bağlı bulundukları Bölüm/Program Başkanı ve Müdür tarafından izlenir.

Öğretim elemanlarının görev tanımları Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu önerisi ve Mütevelli Heyetçe belirlenir.

Araştırma Geliştirme Merkezleri ve Danışmanlık Hizmetleri

Madde 18- Yüksekokulun üstlenmiş olduğu misyon, vizyon ve kalite hedefleri doğrultusunda;

a) Eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürebilmesi,

b) Öğrencilerin sanayi ve hizmet sektörleri ile entegrasyon içerisinde iş başı eğitimlerinin sağlıklı yürütülmesi,

Öğrenciler için mezun olmalarını müteakip istihdam kaynaklarının yaratılması,

d) Öğretimin çağdaş ve bilimsel gerçekler doğrultusunda program geliştirme ve kariyer planlamalarının yapılması,

e) Yüksekokulun ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanması,

f) İhtiyaç duyulacak konularda araştırma geliştirme ve proje hazırlamak ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için;

– “Program Geliştirme, Kariyer Planlama, Endüstriyel İlişkiler, İnsan Kaynakları, Strateji Geliştirme, Ulusal ve Uluslararası İlişkiler” ve benzeri merkezler Yüksekokulu Kurulu ve Yönetim Kurulu önerisi ve Mütevelli Heyet kararı ile oluşturulur ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir. Bu merkezlerin başkanları Mütevelli Heyet tarafından öğretim elemanları arasından atanır.

– Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Yüksekokul ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilecek esaslara göre yapılır.

– Gelen teklifler Müdür tarafından oluşturulacak “Proje Değerlendirme Komitesi”nce incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

– Değerlendirme yapılırken projenin Yüksekokula sağlayacağı yarar, araştırmalara katkı, gelir gibi unsurlar da göz önüne alınır.

– Tam zamanlı öğretim üyelerinin yüksekokul dışında danışmanlık yapması Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Müdürlükçe yapılan öneri ile Mütevelli Heyetçe verilecek izne bağlıdır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar Yüksekokulda sürdürülmüş sayılır.

– Araştırma, geliştirme, proje ve danışmanlık kapsamında alınan her türlü ücret yüksekokula gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler bir yönerge ile düzenlenir.

İzinler

Madde 19- Kamu ve özel kuruluşlardaki toplam hizmeti 10 (on) yıldan az olan öğretim elemanlarına üç hafta, diğerlerine dört hafta ücretli izin verilir. Akademik personelin izin kullanma tarihi, ilgili Bölüm/Program Başkanı veya Müdür tarafından akademik takvime uygun olarak saptanır. Müdürün iznini Başkan; Araştırma Geliştirme Merkezleri Başkanlarının iznini Müdür, diğer akademik personelin izni ilgili birim amirinin önerisi ile Müdür tarafından verilir.

Öğretim elemanları dışındaki personelin izni ise Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin belirleyeceği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Disiplin ve Ceza İşleri

Madde 20- Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin ve ceza işleri için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği; öğrenciler için de Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Teşkilat

Yüksekokul İdari Teşkilatı

Madde 21- Yüksekokul İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

Genel Sekreterlik,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
Mali İşler Daire Başkanlığı,
Personel Daire Başkanlığı,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
İdari Destek ve Teknik Hizmetleri Daire Başkanlığı,
Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı,
Hukuk Müşavirliği.

Genel Sekreterlik

Madde 22- Genel Sekreter, Yüksekokulun öğretim elemanları dışındaki personelinin idari amiri olup Müdüre bağlı olarak yüksekokulun idari işlerinden sorumlu yöneticisidir. Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarında raportörlük görevini üstlenir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 23

a) Yüksekokuldaki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,

b) Yüksekokul eğitim yazılımlarını temin etmek, korumak, yazılmasına yardımcı olmak ve bakımını yapmak,

c) Yüksekokul idari yazılımlarını yazmak veya temin etmek, geliştirmek, bakımını yapmak,

d) Bilgisayar yatırımları ile ilgili olarak rapor hazırlamak ve Müdüre öneride bulunmak,

e) Yerel ağın bakımını ve işletimini yapmak; ulusal ve uluslararası ağlarla Yüksekokulun sürekli ve sorunsuz bağlantısını sağlamak,

f) Bilgi işlem altyapısı ile ilgili olarak bütçeyi hazırlamak ve bilgisayar kullanan idari ve akademik birimler arasında koordinasyonlu çalışma ortamını sağlamak,

g) Yüksekokulun ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,

h) Müdür ve Genel Sekreterce verilecek diğer işleri yapmak.

Mali İşler Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 24

a) Yüksekokula ait bütçe tasarısını plan ve program esasına göre hazırlamak ve bunların uygulanmasını izlemek,

b) Yatırım programları, finansman kaynaklarıyla ilgili ve gerekli olan bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,

d) Yüksekokulun ayniyat işleriyle her türlü ödeme ve tahsil işlemlerini yürütmek,

e) Yüksekokulun muhasebe sistemini yürütmek ve uygulamak,

f) Müdür ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

Personel Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 25- a) Yüksekokulun insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Yüksekokul personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Müdür ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 26

a) Öğrenci işleri ile ilgili bilgi erişim sisteminin güvenilir ve sağlıklı çalışmasını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ortaklaşa sağlamak,

b) Öğrencilerin kayıt işlemlerini yapmak, ders durumlarıyla ilgili işlemlerin ana kaydını tutmak,

c) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek ve ana mezuniyet defter kayıtları ile diploma kayıtlarını tutmak,

d) Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerini yürütmek,

Müdür ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 27

a) Yüksekokul kütüphanesinin her türlü ihtiyacını karşılamak,

b) Baskı, film, video-bant, mikrofilm, kayıt katalogları hazırlamak,

c) Öğretim üyelerinin kaynak taleplerini karşılamak,

d) Bibliyografik tarama çalışmaları yapmak,

e) Kütüphaneler arası işbirliğine yönelik çalışmalar yapmak,

f) Kamunun, belirlenen ilkeler çerçevesinde kütüphaneden yararlanma olanağını düzenlemek,

g) Kütüphane ihtiyaçları ile ilgili olarak akademik birimlerle koordinasyon içinde bütçe hazırlamak,

h) Yüksekokul yayınları, kitap ve sairenin tanıtımını yapmak, telif haklarını korumak ve takip etmek,

i) Müdür ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 28

a) Öğrencilerin ve personelin sağlık işleri ve tedavileriyle ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlamak,

c) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,

d) Öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler düzenlemek,

e) Spor alanlarının bakımını ve işletilmesini sağlamak,

f) Müdür ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari Destek ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 29

a) Yüksekokul bina, tesislerinin ve teçhizatı ile ilgili işlemleri yapmak,

b) Yapı ve onarımla ilgili işlemleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarımlarını yapmak,

c) Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, elektrik donanımı, iletişim araçları, bakım onarım ve çevre düzenlemesi ile diğer teknik alt yapı ve ulaştırma hizmetlerini yürütmek,

d) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yapmak,

e) Temizlik, aydınlatma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,

f) Basım ve grafik işleriyle evrak, yazı, basım hizmetlerini yerine getirmek,

g) Müdür ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 30

a) Yüksekokulun kamuoyunda tanıtımı için gerekli organizasyonları yapmak,

b) Yüksekokul ile ilgili bilgileri ilgili kuruluşlara aktarmak,

c) Yüksekokulun gerçekleştireceği her düzeydeki toplantıların organizasyonunu ve duyurulmasını yapmak,

d) Basın/Yayın Kuruluşları ile etkin ilişkiler kurmak ve bu kurumların Yüksekokul ile iletişimini sağlamak,

Müdür ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliğinin Görevleri

Madde 31

a) Yüksekokulun öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında kazai ve idari mercilerde yüksekokulun haklarını savunmak,

b) Yüksekokulun faaliyetlerinin yürürlükteki yasalara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,

c) Başkan ve Müdürce verilecek diğer görevleri yapmak.

Bölüm İdari Teşkilatı

Madde 32- Bölüm idari teşkilatı, bir bölüm sekreterinin (şef) yönetiminde yeteri kadar personelden oluşur. Bölüm bürosu; bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.

İdari Personelin Atanması

Madde 33- Yüksekokulda görevli idari personel Müdür tarafından atanır ve atama Mütevelli Heyet onayıyla tamamlanır. Diğer personel ve hizmetliler Genel Sekreterin önerisi ile Müdür tarafından seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşmeler Mütevelli Heyet onayıyla kesinleşir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Alınması

Madde 34- Meslek Yüksekokuluna öğrenciler merkezi yerleştirme sistemi ile alınır. Ancak Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde yetenek sınavı ile yabancı uyruklu öğrenciler Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek esaslara göre alınabilir.

Yüksekokulda Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği kontenjanlar çerçevesinde ikinci öğretim açılabilir. İkinci öğretimin açılabilmesi için örgün öğretim programının başlamış olması gerekir. Yüksekokulda öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı aynı METEB içinde yer alan devlet meslek yüksekokullarındaki ortalamanın üstünde olamaz.

Yüksekokula kaydedilecek öğrencilerin kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir; yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

Öğretim Dili

Madde 35- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumları Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde Meslek Yüksekokul Kurulunun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Yüksekokulun bazı bölüm ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe veya yabancı dillerde eğitim yapılmasına veya İngilizce dışında yabancı dillerin zorunlu ders olarak okutulmasına karar verilebilir.

Sınav, Öğrenci Hakları ve Disiplin İşleri

Madde 36- Sınav, öğrenci hakları ve disiplin ile ilgili işlemlerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen esaslar uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Kazanç Amacı Gütmeme ve Gelirlerin Varlıklara Devredilmemesi

Madde 37- Kazanç amacı gütmemek şartıyla kurulan Yüksekokulun, her çeşit gelirleri kurulmuş bulunan Yüksekokulda kalır ve hiçbir surette vakıf memalikine veya hesaplarına geçici olarak dahi intikal edemez.

Yüksekokulun bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda yüksekokulun tüzel kişiliği adına tescil edilir.

Yüksekokul faaliyetlerinin yetkili makamlarca temelli olarak durdurulması halinde Yüksekokulun taşınır ve taşınmaz mallarından olan dershaneler, her türden laboratuvarlar, kitaplıklar, bunları içeren yapılar, spor tesisleri, öğrenci yurtları ile öğretim elemanları lojmanları gibi eğitim-öğretim araç-gereç ve malzemesi ve bunların dışında kalan taşınır ve taşınmaz mallar devir alan yükseköğretim kurumunun mülkiyetine geçer.

Mali Kolaylıklar

Madde 38- GİMDES Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan, GÜLKENT Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklar ile Devlet tarafından vakıf üniversitelerine ve vakıf meslek yüksekokullarına sağlanan bütün imkanlardan yararlanır.

İta Amiri

Madde 39- Yüksekokulun İta Amiri Müdürdür. Müdür bu yetkiyi tamamen veya kısmen yardımcılarına veya diğer yöneticilere devredebilir.

Yüksekokulun Gelir Kaynakları

Madde 40

a) Kurucu Vakıfça geliri yüksekokula tahsis edilmiş kuruluşlar ve kaynaklardan gelen gelirler,

b) Araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

c) Yüksekokulun yatırımlarından ve işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

d) Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

e) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

f) Yüksekokul dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

g) Öğrencilerden alınacak ücretler,

h) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler,

i) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,

j) Yayın ve satış gelirleri,

k) Diğer gelirlerdir.

Kaynakların Kullanımı

Madde 41- GÜLKENT Meslek Yüksekokulunun inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işlerinde ve gerekli diğer faaliyetler için kaynaklarının kullanımı Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yönetmelikte Değişiklik

Madde 42- Bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikler ile yeni madde ya da hükümlerin eklenmesi Mütevelli Heyet kararı ile mümkündür. GÜLKENT Meslek Yüksekokulunun idari ve akademik yapısıyla ilgili diğer yönetmelikler, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hükümler taşıyamaz.

Madde 43- Bu Yönetmelikte yer almayan görevler ve işlemler için 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Vakıf Meslek Yüksekokulları Kanun ve Yönetmeliği ile konu ile ilgili Mütevelli Heyet kararları esas alınır. Bu Kanun ve Yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler bu Yönetmeliği kapsar.

Yürürlük

Madde 44- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45- Bu Yönetmelik hükümlerini GÜLKENT Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.