11. ULUSLARARASI HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULUSLARARASI HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

GİMDES tarafından 7. Helal ve Tayyib Ürünler Fuarının son gününde gerçekleştirilen 11. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansına birçok bilim insanı, akademisyen, firma yöneticisi, üniversite öğretim üyesi, STK yöneticisi ve mensubu, üniversite öğrencisi ve tüketiciler katılmıştır. Türkiye, Endonezya, Kuveyt, ABD, İngiltere, Güney Afrika ve Hollanda’dan alanında uzman 12 konuşmacının sunumları ışığında bu Sonuç Bildirgesi hazırlanmıştır.

Her geçen gün gelişen ve değişen Dünya’da nüfusun yaklaşık %25’ini oluşturan Müslümanlar Helal ve Tayyib yaşam sisteminden oldukça uzaktır. Etnik unsurlar içerisinde çoğunluğu Müslümanlar oluşturduğu halde azınlık gibi hareket etmelerine neden olan temel unsur, emir olunan Helal ve Tayyib ürün tüketiminin olmamasıdır. Batı modernitesinin dikte etmiş olduğu ekosistemde Müslümanların dikkat etmesi gereken Helal ve Tayyib unsurların her geçen gün adedi ve ehemmiyeti artmaktadır.

Emperyalist bir mantaliteyle meydana getirilmiş temel üretim proseslerini dahi halledemeden Müslümanlar için yeni birçok konu ortaya çıkmaktadır. Örneğin; günlük hayatın olmazsa olmaz unsurlarından birisi haline getirilen internet kullanımının Helal ve Tayyib yaşam sistemine uygun hale getirilmesi, bunun gibi yeni ve güncel konularla birlikte eski ama önemini koruyan birçok konuyu İslamın ışığında bilim ve fennin verileriyle açıklayacak yeterli sayıda yetişmiş Müslümanın olmaması, Helal sertifikalı ürünlerin hitap edeceği potansiyel gücün büyüklüğü sebebiyle birçok istismarcıların iştahı açılmış ve mesuliyetini düşünmeden sertifikacılık oynamaya kalkmıştır. Bu durum ise beraberinde bir birinden farklı standartlar, bir birinden farklı uygulamalar ve mantar gibi çoğalan sertifikacıların peydahlanmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda sadece ticari olarak bakılan bu yaklaşım ister istemez ehil olmayan birçok icazet makamlarının da kurulmasını hızlandırmıştır.

İşte tüm bu anlatılan mühim konuların incelenmesi için “Tek Ses Tek Yürek” başlığı altında, aşağıdaki konular görüşülmüştür:

• Dijital Platformlarda ve Medyada Helal Sertifika Gerekli midir?
• Helal ve Tayyib Yaşam Sisteminde İnsan Kaynaklarını Geliştirmede Eğitim Sisteminin Önemi
• Helal Güvence Sisteminin Bir Ögesi Olarak Helal ve Tayyib Kalite Yönetimi Sistemi
• Toplumda Helal Gıda ve Temiz Yaşam Sistemine Doğru
• Helal ve Tayyib Sertifikalamada Akreditasyon (İcazet)’in yeri ve önemi

Konuşmacıların Tebliğlerinde Ortaya Çıkan Sonuçlar Şu Şekildedir;

1-İslama göre haramı yayınlamak, teşvik etmek veya haramın işlenmesine vesile olacak her şey haramdır. Bu sebeple daha önce bahsedilen internetin karanlık yüzünden nesillerimiz korunmalı, ayetteki ifadeyle ‘ifsad edilmesi’nin önüne geçmeye çalışmalıyız. Bütün bunları yapacak teknolojik altyapı mevcut, fakat engelci bir yaklaşımdan ziyade engel ve öğretim bir arada bulunan bir yaklaşımı tercih etmeliyiz ki başarılı olabilelim.

2-İnternet, akıllı telefon ve benzeri her türlü elektronoik iletişim ve bilişim imkânları seferber edilerek her yaşta insanlarımızın Helal ürünler, helal katkılar ve üretim teknikleri konularındaki bilgilere ve uygulamalara kolayca ve hızlıca ulaşmaları sağlanmalı, nesillerimizi haramdan ve sağlığa zararlı ürünlerden bir an evvel kurtaracak adımları atmalıyız.

3- GDO’lu ürünler helal sertifikalandırma sisteminde yer almamalıdır. “Ve dönüp (gittiği) zaman; yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helâk etmek (yok etmek) için çalışır. Ve Allah fesadı sevmez.” (Bakara, 205) ayeti bizim için çok derin anlamlar ifade ediyor. GDO’yu yaymaya çalışanlar adete ekini helak etmek için çalışıyorlar. Bu sebeple, biz önce Helal tohum ve Helal embriyodan başlamalıyız.

4- Helal ve Tayyib kalite bütün kalitelerin üstündedir. Gıda güvenliğinde, hijyen, sağlık vb. özellikleri de içeren en güvenilir kalitedir. Uluslararası alanda İslam ümmetinin maslahatı için helal sertifikalandırma kurumlarının dikkate alacağı tek bir standart olmalıdır.”Tek ses Tek Yürek” yegane sloganımız ve yegane hedefimiz olmalıdır.

5-“Kalbin Aydınlığı Helal Yemektir.” Helal sertifikası ise yetkin, güvenilir ve tarafsız bir kurum tarafından verilmelidir ve bundan devlet ve toplum adına çalışan STK’lar sorumlu olmalıdır. Buna bağlı olarak toplumdaki bilinç artırılmalı, teknolojik gelişmeler kullanılmalı ve tüketicinin bilgi alabilmesi kolaylaştırılmalıdır. Bu amaçları gerçekleştirmek adına Endüstri 4.0 denilen “nesnelerin interneti” uygun bir şekilde kullanılmalı ve sertifikalama kurumlarında yer almalıdır.

6-. Helal bir endüstri için eğitim çok önemlidir ve Kur’an’ın ilk inen ayetleri de eğitimi vurgulamaktadır. Bu sebeple eğitim öğretim programlarına ağırlık verilmelidir. Tüketici, üretici ve Helal sertifikalama kurumları dahil herkes bir şekilde eğitime dahil edilmelidir. Bu cihetten dolayı, eğitim okuldan başlamalı ve medya iyi kullanılmalıdır Gayri müslim ve Müslüman ülkelerde Helal bir ders olarak öğretilmemekte. Eğitim sistemine Helal dahil edilmek zorundadır. Sonuç olarak, eğitim Helal bir hayata ve Helal endüstriye ulaşmada kilit rol oynamaktadır. Bunu sağlayacak geçici bir program şöyle özetlenebilir: Konu tüm camii görevlilerince halka anlatılmalı, MEB tarafınca bütün okullarda öğretmenler tarafından eğitim verilmeli, gerekli üniteler ders kitaplarına eklenmeli ve farkındalık sağlanmalı. Bir yandan da temel bir çözüm için, GİMDES’in sunduğu, ana okuldan Yüksek okula kadar sürecek İslam ilimlerine dayalı “Daru’l Helal Medresesi’nin biran evvel devreye sokulması ile Eğitim sistemi İslamileştirilmelidir.

7- Bugün artık BM bünyesindeki The Codex Alimentarius Komisyonunun da, “Helal Gıda ve Helal Sertifika” konusu gündemindedir. Bir çok ülkede de halklarının talepleri istikametinde “Helal Sertifika”lı ürün talebi artmakta ve market raflarında yerlerini almaktadır. Bugün.‘Helal mi, Haram mı?’ sorusuna kesin ve tam cevap verebilmek ciddi çalışmaların ve araştırmaların yapılmasını gerektirir. Bu da Helal sertifika kurumlarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sertifika kurumlarının da güvenilir olabilmesi için güvenilir bir yerden İcazet(Acreditasyon) almaları gerekmektedir. Dünya Helal Konseyi (WHC), dünya çapında Helal Belgelendirme kuruluşlarının oluşturdukları en eski ve en yaygın bir federasyondur.Bu Federasyon üye kuruluşların kendi Helal sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerinin uluslararası tanınmalarını sağlamaktadır. Bu da sertifika kurumlarının güvenilirliğini artırmaktadır. Bu sebeple, akreditasyon çok mühim bir konudur ve sadece işin ehli tarafından yapılması gerekmektedir.